Home / Landsbygdsutveckling och Utveckling besöksnäring

Landsbygdsutveckling och Utveckling besöksnäring

Besöksnäringen är en av kommunens näringar. Det är en ganska liten näring procentuellt men den är viktig för många av kommunens företag på olika sätt. I Staffanstorp har vi en kommitté för handeln bestående av privata näringsidkare som gör olika aktiviteter för att stärka handeln. Detta tillsammans med kommunens satsningar med arrangemang för invånarna, ger ett flertal event under året som drar till besökare. Här kan nämnas Motorshowen på våren, Vendeltidsdagarna, Skånefestivalen, Kulturnatten och Skyltlördag på hösten.

img_2924-w

Bild från utställare på Skördefesten 2016

Dessutom försöker vi hitta möjligheter för våra restauranger att hitta nya möjligheter för att locka till sig nya besökare. Vi har en övertygelse att samverkan med olika aktörer skapar nya möjligheter för näringen och därför är mötesplatserna så viktiga.

Staffanstorp innefattar också Uppåkra Arkeologiska Center som är en spännande arkeologisk site och ett av våra största kulturarv i Sverige som växer fram. Se nedan för mer information.

Landsbygdsutveckling – Leader Lundaland

I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.
Organisationer som har projektidéer som resulterar i samhällsnytta för många människor
i Lundaland kan föra fram dem, engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar
för att finansiera sin projektidé. Detta kallar vi Lokalt ledd utveckling genom
Leadermetoden. Målet är att ge organisationer med engagemang och idéer möjlighet att
bidra till utveckling av Lundaland så att det blir ett attraktivt område med
konkurrenskraftiga verksamheter, samt att ge stimulans till ökad sysselsättning och nya
företag. Lundaland innefattar Lund, Staffanstorp, Lomma, Kävlinge och södra Eslöv.

Lundaland ideell förenings vision är att Lundaland år 2020 är en välkänd plats i Europa
som präglas av smart, hållbar, inkluderande utveckling och lokalt medskapande som
resulterar i tydlig samhällsnytta för alla.
Lundaland ideell förening prioriterar projekt genom utlysningar. En utlysning innebär
att det är möjligt att lämna in en projektansökan med ett visst syfte, inriktning och
budget till oss under en viss tidsperiod eller fram till dess att budgeten för hela
utlysningen är beslutad.
En projektansökan i en utlysning måste uppfylla de villkor som anges i
utlysningstexten. I utlysningstexten berättar vi bland annat vilka som kan söka, krav
på projektet, möjlig finansiering och tidsramar. Det kan ske förändringar i en
utlysningstext fram till en viss tid före sista ansökningsdag.
Den första utlysningen: Utlysning 1 – Initiering av programmet, vänder sig till
konstellationer av organisationer som har en idé om en förstudie som prövar en
projektidé med potential att leda till tydlig måluppfyllnad av LAG:s
utvecklingsstrategi; Strategin för lokalt ledd utveckling i Lundaland 2014 – 2020,
version 3_160306.

Utlysningen riktar sig till konstellationer av organisationer som vill arbeta för att
främja något av Lundalands tre övergripande mål för hela området:
1. Stimulera grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap
2. Öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland
3. Främja sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv
Vid ansökningstillfället ska konstellationen bestå av minst tre projektparter.
Projektparterna ska vara juridiska personer. Föreningen välkomnar sektors- och
ämnesövergripande konstellationer.

Kontakt Annethe Yng, Verksamhetschef Leader Lundaland, 046-739383,
verksamhetskontoret@lundaland.se

Relaterad information:

Handbok för projekt inom lokalt ledd utveckling

Strategi för lokalt ledd utveckling i Lundaland 2014 – 2020_version 3_godkänd 160315

Uppåkra Arkeologiska Center

Uppåkra är Skandinaviens största järnåldersboplats och en av norra Europas mest intressanta fyndplatser. Uppåkra fungerade som en handelsplats, politisk och religiös maktplats under tiden 100 f. Kr. till ca 1000 e. Kr. Av någon anledning, som vi idag ännu inte vet, så lades staden ner och samtidigt byggdes det som kom att bli det medeltida Lund fram. Därav att man ibland beskriver Uppåkra som “Lund före Lund”.

Uppåkras totala yta uppgår till ca 40 hektar vilket motsvarar ytan av Gamla Stan i Stockholm. Uppåkra är därmed ca 5 gånger större än den arkeologiska handelsplatsen Birka som ligger i Mälardalen.

Uppåkra ligger i Staffanstorps kommun och ligger på en höjd mitt emellan Lund och Malmö. Totalt har 0,2 procent grävts ut av Uppåkras hela yta, men hela 28 000 unika fynd har hittats på denna begränsade yta. Grävningarna har pågått i olika takt sedan 1934 och genomförs av Lunds Universitet.

Visningar för allmänheten sker i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Centers regi, som har sina kontor i gamla prästgården i direkt anslutning till den arkeologiska platsen. Stiftelsens visningar hålls under sommarhalvåret då vetenskapspedagoger berättar vad som skett på platsen. Detta görs som allmänna visningar men även familjevisningar, visningar på engelska och tyska och temavisningar där vi till exempel penetrerar ett särskilt ämne eller ett fynd. Stiftelsen har under året lagt ett fokus på barn och det märks i utställning som även den finns i gamla prästgården. Där kan barn göra sina tolkningar av vad som hänt på Uppåkra, men man kan även förkovra sig i hur en utgrävning går till eller testa olika tekniker där vi försöker visualisera vad som skett på Uppåkra. Besöket kan börja eller avslutas i fiket där Du som besökare kan njuta av en kopp kaffe och en nybakt kanelbulle.

Om ni som grupp vill besöka Uppåkra, arrangerar även stiftelsen detta. Kontakta i så fall stiftelsen UAC, information finns att hämta på www.uppakra.se.

Centrat finansieras delvis av Region Skåne och Leader Lundaland och har potential till att bli en av regionens viktigaste besökscenter. Verksamhetsledare är Karin Nilsson.