Investeringsstöd från Klimatklivet – upp till 70% av investeringskostnaden

Funderar ni på att energieffektivisera, energikonvertera eller t ex köpa in miljövänliga lastbilar?

Nu finns möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet, med upp till 70 % av investeringskostnaden.

En ny ansökningsomgång öppnar 21 september 2020. Ansök via naturvardsverket.se/klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal eller regional nivå. Det är i första hand  Länsstyrelsen som ger råd och vägledning för sökande kring framtagandet av en ansökan medan Naturvårdsverket är den myndighet som fattar beslut om vilka åtgärder som blir beviljade stöd. Åtgärderna bedöms utifrån klimatnytta per investerad krona.

Exempel på klimatsmarta åtgärder som beviljats investeringsstöd i Skåne:

  • Byte av oljepanna till biooljepanna – Nolato Polymer AB beviljades stöd från Klimatklivet för att energieffektivisera sin energianvändning genom att byta ut sin gamla oljepanna till en biooljepanna. Åtgärden beräknas minska växthusgasutsläppen med 56 ton årligen.
  • Inköp av biogaslastbilar. Tommy Nordbergh Åkeri AB har köpt in nio tunga lastbilar med gasdrift
  • Konvertering från eldningsolja till träpellets – NCC Industry AB beviljades stöd för att konvertera från eldningsolja till en träpelletseldad panna. Åtgärden beräknas minska växthusgasutsläppen med 861 ton årligen.
  • Tillvaratagande av spillvärme/leverans av fjärrvärme – Skånefrö Förvaltnings AB beviljades stöd för att byta ut sin oljepanna mot en pelletspanna och en pyrolysbaserad biokolpanna. Förutom att de producerar fjärrvärme från förnybara bränslen, skapar de samtidigt en kolsänka i form av biokol. Åtgärden beräknas minska växthusgasutsläppen med 1 701 ton årligen.

 

För mer information och verktyg angående ansökan:

Gå in på www.naturvardsverket.se/klimatklivet för mer information om hur ni går tillväga. Ni kan även besöka Länsstyrelsens webbplats för att läsa mer, se www.lansstyrelsen.se/skane och klicka sedan vidare till Klimatklivet.

Frågor besvaras även av:

Sandra Johanne Selander, Klimat- och energistrateg

sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 33

 

Erik Johansson, Klimat- och energistrateg

erik.m.johansson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 93

 

dominik.wagrowski@lansstyrelsen.se

Klimat- och energistrateg

Telefon 010-224 15 38

 

dagmara.nawrocka@lansstyrelsen.se

Klimat- och energistrateg

Telefon 010-224 17 34

 


Viktigt att tänka på:

  • Det går inte att söka investeringsstöd för åtgärder som ålagts föreläggande eller som omfattas av lagkrav.
  • Åtgärden får inte omfattas av handeln med utsläppsrätter eller vara berättigad elcertifikat. Däremot kan stöd ges för tillvaratagande av spillvärme även om åtgärden genomförs på anläggning som  ingår i utsläppshandlande sektor.
  • Det kan finnas lokala ordningsföreskrifter som begränsar eldning av fastbränsle. De fastställs av varje kommun och förbuden berör i första hand tätbebyggda områden. Det är upp till det företag eller organisation som gjort ansökan att undersöka med respektive kommuns miljöförvaltning vilka regler som råder.
  • Pannor med en effekt över 1 MW omfattas även av direktivet om begränsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar.
  • Åtgärden får inte vara påbörjad innan Naturvårdsverket tagit beslut om stöd.