Home / Utveckla / Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig upphandling. Staffanstorps kommun samarbetar, tillsammans med de tre kommunerna Burlöv, Lomma och Svedala, med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI nedan) i Malmö. Detta är reglerat i ett särskilt avtal och garanterar kommunerna en viss upphandlarkapacitet för de upphandlingar som vi vill göra tillsammans med en eller flera av Skånes kommuner. Inriktningen ska dock vara att där det är möjligt ansluta oss till centralt och regionalt tecknade avtal.

Genom avtalet med SKI får Staffanstorps kommun med detta avtal även en fördel när vi behöver hjälp med egna specifika upphandlingar. SKI har ytterligare en aktör inom upphandlingsområdet, Affärskoncept, som kommunen förbundit sig att avropa tjänster hos. Det ger oss möjlighet att få upphandlingskapacitet även till specifika upphandlingar som vi har att genomföra inom Staffanstorps kommun, dessa tjänster ska dock upphandlas i konkurrens med andra.

För att samordna arbetet mellan SKI och de fyra kommunerna har kommunerna bildat ett inköpsråd. Staffanstorps representant i rådet är Bo Gertsson.

SKI har bildat ett bolag och inlett ett samarbete med Kommunförbundet Skåne. För tillfället förvaltar Kommunförbundet Skåne cirka 15 regionala upphandlingar som i allt väsentligt övergår till SKI.

Önskar du mer information är du välkommen att kontakta kommunens upphandlingskontakt
Carina Kock
tel 046-25 14 22
e-post carina.kock@staffanstorp.se

Hur får jag tag i förfrågningsunderlag?
Du kan begära ett förfrågningsunderlag från kommunen via brev, e-post, fax eller telefon.
I förfrågningsunderlaget finns bland annat upplysning om vad som ska upphandlas, avtalstid/leveranstid,

 • adress dit anbudsgivaren ska skicka sitt anbud,
 • när anbudet senast ska vara kommunen tillhanda,
 • hur länge anbudet ska vara giltigt/bindande för anbudsgivaren,
 • hur anbudet ska märkas samt
 • vem som lämnar upplysningar om upphandlingen.

Länk till aktuella upphandlingar

Vad ska jag som anbudsgivare tänka på
Som anbudsgivare är det mycket du ska tänka på då du ska lämna anbud. Staffanstorps kommun har sammanställt nedanstående checklista att användas för att säkerställa att du får med all information i ditt anbud. Vill du läsa mer om konkurrensutsättning och att lämna anbud – Se Staffanstorp kommuns hemsida www.staffanstorp.se/

Du ska:

 • snarast möjligt läsa igenom förfrågningsunderlaget ordentligt (anbudsgivaren kan t ex bara ha en viss tid på sig att ställa frågor på underlaget, det kan ta tid att skaffa begärda dokument osv)
 • så långt möjligt följa förfrågningsunderlagets disposition/uppställning
 • svara på alla frågor som ställs och lämna alla uppgifter/dokument som begärs
 • uppfylla alla skall-krav (anbudet riskerar att bli förkastat om dessa krav inte är uppfyllda)
 • vara noggrann och angiva allt som kan vara av vikt för bedömningen av anbudet (när anbudet är inlämnat får kompletteringar och ändringar endast göras om det rör sig om uppenbara felräkningar/felskrivningar)
 • lämna uppgift om anbudsgivarens/företagets fullständiga adress, fax- och telefonnummer, e-postadress, namn på den som kan lämna upplysningar om anbudet och organisationsnummer
 • behörig person/firmatecknare undertecknar anbudet
 • se till att anbudet kommer kommunen tillhanda i rätt tid (anbud som inte är kommunen tillhanda på den dag som angives i förfrågningsunderlaget måste förkastas)

Vad händer sedan med anbudet
När kommunen har fått ditt anbud sker följande,

 • anbudet öppnas (huvudregeln är att detta ska ske samtidigt för samtliga inlämnade anbud och i närvaro av två av kommunen utsedda personer, som signerar anbudet)
 • anbudet kontrolleras så att alla begärda uppgifter och dokument finns med, skall-kraven är uppfyllda och inget behöver förtydligas
 • anbuden utvärderas i enlighet med de utvärderingskriterier, som angivits i förfrågningsunderlaget (inga andra skäl än de, som angivits får ligga till grund för upphandlingsbeslutet)
 • tilldelningsbeslut fattas
 • tilldelningsbesked tillsammans med beslutsmotivering/poängbedömning skickas ut (skickas till samtliga som lämnat anbud)
 • avtal skrivs och undertecknas

Lathund för offentliga upphandlingar