Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad.

1. Vem kan söka?

Stödet kan sökas av företag som:

 • har drabbats hårt av Coronapandemin. Företaget ska ha varit bärkraftigt innan krisen.
 • har mellan 2 och 49 anställda.
 • har en omsättning på minst 2 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor.
 • bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
 • har produkter (varor eller tjänster) som är etablerade på marknaden.
 • är ett fristående företag (ej ägas till 25 % eller mer av annat företag/koncern).
 • Har bedrivit sin verksamhet på heltid från 2018-12-31 eller tidigare.
 • Bedriver näringsverksamhet med vinstsyfte, och inneha F-skatt.

Företaget måste kunna redogöra för och styrka hur verksamheten drabbats av Covid-19, vilka åtgärder de planerar vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.

Stöd lämnas inte till företag:

 • på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen (t ex restauranger, barer, frisörer och butiker i tätortsområden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra).
 • verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion.
 • med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor).
 • om insatsen har påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Skåne.
 • som bedriver ”Hobbyverksamhet” eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning.
 • om köp tjänst avser köp från närstående (gäller både personer och närstående företag).

2. Hur får pengarna användas?

Företag kan beviljas mellan 50 000 till 200 000 kronor, motsvarande 80 % av projektets totala kostnader. Företaget står själv för resterande 20 %.

Företag ska kunna styrka konsultkostnader med fakturakopior. Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast ett år efter projektstart.

Räkneexempel:

För att erhålla en omställningscheck på 100 000 kronor måste företaget själv bidra med 25 000 kronor för en total projektbudget om 125 000 kronor.

Pengarna ska gå till köp av externt konsultstöd med syfte att hjälpa företag som drabbats hårt av corona-pandemin att ställa om sin verksamhet för att säkra långsiktig fortlevnad.

Exempel på omställningsområden:

 • Digitalisering – Digitalisering är en utmaning och en möjlighet som företag måste möta för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.
 • Exportstöd för nya marknader – Att företag växer genom internationalisering är avgörande för den svenska välfärden. Att ta steget ut på den internationella marknaden innebär kostnader och risker för ett enskilt företag.
 • Grön omställning – Nya krav ställs på företag om att gå från icke hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva. Cirkulära affärsmodeller ökar affärsnyttan.

3. När går det att söka?

Ansökningsperioden är öppen från 1 maj. Vi hanterar ansökningar löpande och i kronologisk ordning.  Utlysningen avslutas när regionens medel tar slut. Insatsen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd och vara genomförd senast ett år efter. Preliminär budget 9,7 miljoner kronor.

Ladda ned intresseanmälan och fyll i dina uppgifter. Skicka din ansökan till omstallningscheckar@skane.se.

Intresseanmälan omställningscheckar (PDF)

Intresseanmälan omställningscheckar (Word)

4. Vad händer efter att en intresseanmälan skickats in?

 1. Intresseanmälan granskas för att se om det sökande företaget uppfyller grundkriterierna.
 2. Företaget erbjuds en utvecklingsdialog med Almis erfarna rådgivare. Utvecklingsdialogen ger en kort summering av nuläget och fungerar som underlag för att kunna göra prioriteringar framåt. Om satsningen rör internationalisering och export kommer aktörerna inom Exportcentrum Skåne även delta i handläggningen.
 3. Om kriterierna är uppfyllda tas ditt ärende upp för beslut i partnerskapet. Dessa beslutsmöten genomförs varannan vecka.
 4. Vid ett positivt beslut kan företaget göra en formell elektronisk ansökan. Projektet kan påbörjas. Ett projekt kan maximalt pågå ett år. Efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras.

Huvudansvarig är Region Skåne. Almi har en handläggande roll. Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Tillväxtverket, Invest in Skåne/Enterprise Europe Network, Tillväxt Malmö, Media Evolution, PackBridge och IUC Skåne.

5. Efter att din check beviljats

Då ditt företag beviljats en omställningscheck kommer du att få information om hur du gör en formell elektronisk ansökan. Det sker via tjänsten minansokan.se. Här söker du sedan också utbetalningar av checken.

Du kommer också att få tillgång till mallar för rapportering.

Till websidan på Region Skåne