Pressmeddelanden och nyheter / 12 oktober, 2015

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering i skånska småföretag

Skånska småföretag kan söka bidrag för internationalisering. Man kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Målet med satsningen är att öka konkurrenskraften och i förlängningen få företagen att nyanställa. Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och företaget ska på ett tydligt sätt kunna motivera satsningen.

Sammanlagt ska närmare 10 miljoner kronor fördelas till skånska småföretag. Extra fokus ligger i år på miljöteknikföretag, där 2 miljoner öronmärks till just denna typ av företag.

Företag kan beviljas medel på mellan 50 000 och 250 000 kronor. Företagen måste själva stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna. Företagen rekvirerar pengarna 4 gånger under projekttiden.

Företagen ska mot anmodan kunna styrka utläggen med fakturakopior och/eller kvitton.

Först till kvarn gäller, det vill säga att partnerskapet tar kontinuerligt emot ansökningar tills pengarna tar slut.

Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast den 11 november 2016.

Vem kan söka?

 • Företaget ska ha minst 2 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.
 • Det sökande företaget ska ha 2-49 anställda. Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.
 • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, samt ett positivt resultat och kassaflöde.
 • Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.
 • Företaget ska ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen och internationaliseringen.
 • Företaget ska kunna visa att man har en långsiktig förmåga och resurser för en internationalisering.
 • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
 • Företaget ska ha en påbörjad internationaliseringsstrategi.
 • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
 • Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett ”karensår”, där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt.

Vad får pengarna användas till?

 • Pengarna ska gå till externa tjänster för att förbereda och genomföra en internationalisering. Efter insatsen ska företaget kunna etablera sig, sin produkt eller tjänst på en internationell marknad. Efter godkänt projekt kan företaget rekvirera medel max 4 gånger under 1 års tid.

Exempel på godkända kostnader:

 • Försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor kopplade till marknadsetablering
 • Patent- och IPR-rådgivning kopplade till internationaliseringen
 • Produkt- och marknadsanpassning (till exempel design, CE-märkning, produktsäkerhet)
 • Marknadsundersökning, partnersökningar
 • Projektanställningar med för projekten relevant kompetens
 • Hotell-, rese- och mässkostnader (får dock utgöra max 20 procent av totala kostnaderna)
 • Översättningskostnader (får dock utgöra max 10 procent av totala kostnaderna)

Det går däremot inte att få pengar till:

 • Arbetsinsatser av företagets egen personal
 • Generell kompetensutbildning av personalen
 • Investeringar i realkapitalmaterialinköp som har ett bestående värde efter utvecklingsinsatsens sluttidpunkt, till exempel maskiner, inventarier och lokaler
 • Traktamenten, måltider och egen bilersättning
 • Patentansökningar
 • Delegationsresor och liknande studieresor i grupp
 • Enbart mässdeltagande
 • Marknadsföring genom annonsering, PR och tryckning
 • Konsulttjänster som redan är offentligt subventionerade
 • Importörer och företag med import som huvudsaklig verksamhet kan inte söka ur detta program
Till hemsidan med information:
http://www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Christine Jersby

Näringslivsutvecklare
Region Skåne
+46 40 675 34 19
+46 768 87 04 46

Dajana Kazazic

Business Developer
Invest in Skåne
+46 40 675 34 91
+46 768 89 02 99